Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą już być rekrutowane na unijne szkolenia kierowane do pracowników przedsiębiorstw, które są objęte pomocą publiczną. 21 grudnia weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 15 grudnia o zasadach udzielania pomocy publicznej w POKL (Dz.U. nr 239, poz. 1598). Zgodnie z nim pomoc publiczna przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, właścicielowi przedsiębiorstwa pełniącemu funkcje kierownicze oraz wspólnikom, w tym partnerom prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie. Tym samym z nowych projektów, które są objęte regułami pomocy publicznej, muszą być wyłączone osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiana jest istotna dla niektórych branż, np. turystycznej, gdzie jest dużo pracowników sezonowych.

Pojawia się jednak wątpliwość interpretacyjna dotycząca tych projektów, które są dopiero poddawane ocenie, a zostały złożone na konkursy ogłoszone przed 21 grudnia. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski w jesiennym naborze i uwzględnili w nich osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, będą musieli dokonać zmian w projektach.

– Muszą albo zmniejszyć liczebność grupy szkoleniowej, albo dołączyć do niej innych, wcześniej nieuwzględnionych pracowników – mówi Ewa Likus z WUP w Szczecinie.

Inaczej przepisy przejściowe interpretuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Paweł Chorąży, dyrektor departamentu zarządzania EFS w MRR, podkreśla, że do wniosków o udzielenie pomocy złożonych przed 21 grudnia, jak również do umów zawartych na ich podstawie należy stosować dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 6 maja 2008 roku.

Jego zdaniem podobnie powinno być także w przypadku umów tzw. wewnątrzprojektowych, na świadczenie usług szkoleniowych lub doradczych zawartych między przedsiębiorcą a firmą szkoleniową. Anna Żubka z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA radzi, aby w sytuacji gdy instytucja regionalna ma inne zdanie niż MRR, wystąpić do niej o oficjalne stanowisko na piśmie, powołując się na interpretacje ministerstwa. Przedsiębiorcy, organizując szkolenia dla zleceniobiorców, narażają się na to że przy rozliczaniu projektu te wydatki mogą zostać zakwestionowane.

– Oficjalne stanowisko chroni firmę w momencie rozliczania projektu – podkreśla Anna Żubka.

Nowe rozporządzenie ma wpływ tylko na sytuację zleceniobiorców uczestniczących w projektach szkoleniowych objętych pomocą publiczną. Nadal będą oni mogli brać udział we wszystkich innych projektach PO KL, które nie są nią objęte, w tym zwłaszcza w projektach adresowanych do osób pracujących, które są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, a także w otwartych projektach tzw. outplacementowych wyłączonych spod reguł pomocy publicznej.