Tak

Jeśli jest pan zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie, aby otrzymać emeryturę bez względu na wiek przewidzianą w Karcie Nauczyciela, musi rozwiązać stosunek pracy w każdej z nich i nie ma znaczenia, w jakim wymiarze czasu jest zatrudniony.

Za rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela można uznać także rozwiązanie na podstawie porozumienia stron, jeśli wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w trybie porozumienia stron złoży sam nauczyciel. Zaznaczyć trzeba, że rozwiązanie stosunku pracy dotyczy zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Jeśli zatem rozwiąże pan umowy o pracę i złoży wniosek o emeryturę, to ZUS ją przyzna, gdyż posiada pan wymagany staż emerytalny (30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze) i nie przystąpił pan do OFE.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).