Niepełnosprawnego pracownika wlicza się do stanu zatrudnienia tych osób, począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

W przypadku gdy pracownik czeka na wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego jego niepełnosprawność, wlicza się go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Jest to możliwe, jeśli z nowego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o jego wydanie został złożony nie później niż w dniu następującym po tym, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Od tej zasady obowiązuje wyjątek.

Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia pracownika zalicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna).

Dzięki doprecyzowaniu zasad wliczania pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych firmy będą mogły łatwiej korzystać z pomocy na ich zatrudnienie. Mogą np. pobierać dofinansowanie do ich pensji także w okresie, gdy poprzednie orzeczenie straciło ważność, a pracownik ubiega się o wydanie kolejnego. To rozwiązanie korzystne także dla samych niepełnosprawnych. W czasie oczekiwania na kolejne orzeczenie będą mogli korzystać z dodatkowych uprawnień, jakie przysługują niepełnosprawnym pracownikom (np. skróconego dnia pracy). Obecnie nie z własnej winy mogą tracić te przywileje w okresie oczekiwania na kolejne orzeczenie (jeśli np. wydłuża się procedura wydania kolejnego orzeczenia).

Nowe przepisy nie precyzują jednak, co stanie się w sytuacji, gdy pracownik nie otrzyma kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wydaje się, że firma musi wówczas zwrócić pomoc pobraną po dacie utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Podstawa prawna

Art. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).