Nawet w okresie, gdy pracownik czeka na wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, firma będzie mogła otrzymywać dofinansowanie jego pensji.
Niepełnosprawnego pracownika wlicza się do stanu zatrudnienia tych osób, począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
W przypadku gdy pracownik czeka na wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego jego niepełnosprawność, wlicza się go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Jest to możliwe, jeśli z nowego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o jego wydanie został złożony nie później niż w dniu następującym po tym, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Od tej zasady obowiązuje wyjątek.
Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia pracownika zalicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna).
Dzięki doprecyzowaniu zasad wliczania pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych firmy będą mogły łatwiej korzystać z pomocy na ich zatrudnienie. Mogą np. pobierać dofinansowanie do ich pensji także w okresie, gdy poprzednie orzeczenie straciło ważność, a pracownik ubiega się o wydanie kolejnego. To rozwiązanie korzystne także dla samych niepełnosprawnych. W czasie oczekiwania na kolejne orzeczenie będą mogli korzystać z dodatkowych uprawnień, jakie przysługują niepełnosprawnym pracownikom (np. skróconego dnia pracy). Obecnie nie z własnej winy mogą tracić te przywileje w okresie oczekiwania na kolejne orzeczenie (jeśli np. wydłuża się procedura wydania kolejnego orzeczenia).
Nowe przepisy nie precyzują jednak, co stanie się w sytuacji, gdy pracownik nie otrzyma kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wydaje się, że firma musi wówczas zwrócić pomoc pobraną po dacie utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
Podstawa prawna
Art. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).