Stypendia socjalne tylko dla najbiedniejszych studentów, łatwiejszy dostęp do kredytów i zmniejszenie liczby osób uprawnionych do stypendium naukowego – takich zmian domagają się studenci.
– Stypendia są rozdzielane niesprawiedliwie i nieefektywnie – mówi Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP).
PSRP postuluje więc m.in. udzielanie zwrotnej pomocy materialnej, w formie kredytów studenckich. W tym celu konieczne jest stworzenie lepszego systemu poręczeń i objęcie większej liczby studentów całkowitym umorzeniem pomocy. Miałby on być oparty na kryteriach związanych z wynikami w nauce i osiągnięciami naukowymi. Zdaniem PSRP pomoc bezzwrotna o charakterze socjalnym powinna trafiać wyłącznie do osób w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Z kolei stypendia o charakterze motywacyjnym powinny mieć charakter elitarny i odzwierciedlać realne osiągnięcia naukowe studentów. Powinny być przyznawane w uczelniach według obiektywnych kryteriów.
– Średnia ocen nie może pozostać jedynym wyznacznikiem nagradzania za wybitne osiągnięcia – mówi Dominika Kita.
Resort nauki pracuje nad zmianami w systemie przyznawania pomocy materialnej dla studentów. W projekcie reformy szkolnictwa wyższego zaproponował m.in. zmiany w podziale środków na stypendia socjalne i naukowe. W nowym systemie proponuje zmianę dotychczasowych proporcji między środkami z dotacji przeznaczonymi na stypendia i świadczenia o charakterze socjalnym a środkami na stypendia za wyniki w nauce na 75 proc. do 25 proc. Obecnie wynoszą one 50 proc. do 50 proc.
Ma to umożliwić dostęp do stypendium socjalnego większej liczbie studentów i doktorantów o niskich dochodach w ramach tych samych środków budżetowych. Jednak podczas prac podkomisji ostatecznie zmieniono te proporcje na 60 proc. do 40 proc.
Reforma szkolnictwa ma wejść w życie 1 października 2011 roku.