Przepisy ustawy nie wskazują wprost, że rodzice adopcyjni nie muszą dołączać zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o becikowe.
Rodzic, aby otrzymać becikowe lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że w trakcie ciąży kobieta pozostawała pod opieką lekarza. Wymóg ten dotyczy tylko rodziców biologicznych dziecka. Zaświadczenia takiego nie musi przedstawiać opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.
Problem w tym, że ten wyjątek nie odnosi się bezpośrednio do rodzica, który przysposobił dziecko i dopiero wtedy składa wniosek o becikowe. Rodzic adopcyjny ma na to 12 miesięcy od daty przysposobienia dziecka. Musi to jednak zrobić nie później niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Na szczęście gminy zwykle wykazują się zdrowym rozsądkiem.
– W takich sytuacjach nie wymagamy zaświadczenia – mówi Bogusława Świerkot, naczelnik wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach
Rodzic, aby otrzymać becikowe lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką w trakcie ciąży. Wymóg ten dotyczy tylko rodziców biologicznych, nie muszą go przedstawiać opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Ten ostatni to osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Takie prawo daje opiekunom art. 15b ust. 7 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Gminy zwracają jednak uwagę, że ten wyjątek nie odnosi się bezpośrednio do rodzica, który przysposobił dziecko i dopiero wtedy składa wniosek o becikowe. Nie wiadomo więc, czy rodzic adopcyjny powinien dołączyć zaświadczenie lekarskie. Większość gmin stosuje rozwiązania korzystne dla takich rodziców.
– Nie wymagamy zaświadczenia, zwłaszcza że jego dostarczenie jest praktycznie niemożliwe – mówi Bogusława Świerkot, naczelnik wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach.
Również w opinii resortu pracy wymóg dotyczący przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie ma zastosowania w przypadku rodziców adopcyjnych.
– Ustawa powinna jednak wprost wskazywać, że zaświadczenie nie jest wymagane od tych rodziców – uważa Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Dodaje, że rodzice adopcyjni mają czas na złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od daty przysposobienia dziecka, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat.
Konieczność dołączenia zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o becikowe obowiązuje od 1 listopada 2009 r. Jednak od 31 marca 2010 r. wymagania z nim związane zostały złagodzone. Restrykcyjne przepisy o konieczności pozostawania pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu powrócą 1 stycznia 2012 r.