Obecna rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wycofała z Trybunału Konstytucyjnego (TK) wniosek swojego poprzednika Janusza Kochanowskiego, który kwestionował zgodność z ustawą zasadniczą przepisów dających prawo żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom do przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby.

Jako niezgodne z konstytucją zostały wskazane art. 12 i art. 12a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 ze zm.), które do okresów służby wliczają 3 lata urlopu wychowawczego. Podobnie art. 12 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.). We wniosku poprzedni RPO zwracał uwagę, że złożenie wniosku o emeryturę cząstkową po 15 latach powoduje, że taka osoba faktycznie nabywa prawo do emerytury w wieku niższym.

Takie argumenty nie zyskały akceptacji nowego rzecznika praw obywatelskich. Profesor Irena Lipowicz w piśmie do TK argumentuje to tym, że postawione zaskarżonym przepisom zarzuty są nietrafne. Zdaniem RPO taka interpretacja wymagałaby skutecznego zakwestionowania konstytucyjności regulacji przewidującej odrębne systemy zaopatrzenia emerytalnego dla służb mundurowych.

– Bardzo rzadko zdarza się, aby wniosek do trybunału był wycofywany. Trudno bowiem nagle zakwestionować merytoryczne uzasadnienie przygotowane przez poprzednika. Jednak w tym przypadku o jego wycofaniu faktycznie decyduje zmiana na stanowisku RPO – mówi prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista.

Z taką ocenę nie zgadza się Lesław Nawacki, dyrektor zespołu zabezpieczenia społecznego Biura RPO. Zwraca uwagę, że podstawą wycofania wniosku był wyrok TK z 24 stycznia 2010 r. w sprawie zasad obliczania wysokości świadczeń emerytalnych (sygn. K 6/09).

– Na jego podstawie nie można stwierdzić, że funkcjonowanie odrębnych systemów zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych narusza konstytucja – mówi Lesław Nawacki.

Wycofanie wniosku przez RPO z trybunału nie zamyka problemu reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Pod koniec tego tygodnia odbędzie się kolejne spotkanie rządu i związków zawodowych, które mają uzgadniać jej kształt. Ma zacząć obowiązywać od początku 2012 roku. Na razie wiadomo, że policjanci i żołnierze zawodowi na pewno nie zgadzają się, aby włączyć ich do systemu powszechnego.

SYGN. AKT K 6/10