Dobór kandydatów do służby zostanie uproszczony i uelastyczniony, tak by zachęcić do służby w policji jak najwięcej kandydatów. Zmiany wprowadza wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202).

Każdy kandydat będzie musiał przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Uzyskanie nawet niewielkiej liczby punktów z danego etapu nie spowoduje jego przerwania. Test wiedzy, test sprawdzający sprawność fizyczną, test psychologiczny i tzw. wywiad zorganizowany zostały oparte na zasadzie rankingowej. Osoba, która uzyska negatywną ocenę ze sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego, będzie mogła w ciągu 30 dni ponownie sprawdzić swoje umiejętności.

O przyjęciu kandydata do służby zdecyduje ostatecznie jego pozycja na liście rankingowej, która zostanie utworzona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieprzyjęci nie zostaną ostatecznie skreśleni. Będą mieli szansę w następnym naborze.

Preferowani są kandydaci z wyższym wykształceniem, szczególnie absolwenci prawa, ekonomii i informatyki, którzy otrzymają dodatkowe punkty do testu wiedzy. Odstąpiono od premiowania osób znających języki obce. Nie otrzymają oni już dodatkowych punktów.

Kandydaci do służby zostali zwolnieni z obowiązku składania zaświadczenia o niekaralności wydawanego przez Krajowy Rejestr Karny. Wprowadzono natomiast obowiązek złożenia przez osobę starającą się o pracę w policji oświadczenia, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

W rozporządzeniu zostały sprecyzowane przyczyny przerwania lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Określono również sytuacje, w jakich nie dojdzie w ogóle do jego rozpoczęcia.

5 tys. policjantów odeszło z pracy w okresie styczeń-wrzesień tego roku

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl