W 2011 roku kolejne roczniki emerytów urodzonych po 1949 roku otrzymają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieszane emerytury ustalone na podstawie starych i nowych zasad (z wyłączeniem osób, które nabyły prawo do emerytury na podstawie przepisów art. 46 lub 50 ustawy emerytalnej).

Obecnie 55 proc. świadczenia jest obliczane z uwzględnieniem tzw. części socjalnej niemającej żadnego związku z wysokością zarobków ubezpieczonego. Natomiast 45 proc. świadczenia jest liczone na podstawie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie emerytalnym podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia osób przechodzących na emeryturę. W takim przypadku wpływ na emeryturę będzie mieć kapitał początkowy. Aby jednak złożyć wniosek o ustalenie jego wysokości, konieczne jest znalezienie dokumentacji płacowej.

– Udostępnianie dokumentacji odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu lub osoby upoważnionej. Podanie musi spełniać wymogi formalne oraz zawierać informacje niezbędne do wyszukania dokumentacji – mówi Maria Smoleń, kierownik oddziału udostępniania i informacji z Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.

Osoba poszukująca dokumentacji może skorzystać z gotowego formularza wniosku znajdującego się na stronie internetowej archiwum. Odpowiadając na taki wniosek, archiwum nie tylko poda, czy posiada dokumenty, ale także poinformuje zainteresowanego o opłatach za sporządzenie kopii.

Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe archiwum wysyła przygotowane dokumenty (uwierzytelnione kopie kart wynagrodzeń lub odpisy zarobków z list płac). Maksymalny okres oczekiwania na wyszukanie dokumentów i sporządzenie odpowiedzi wynosi 60 dni, o ile wnioskodawca podał w podaniu wszelkie informacje niezbędne do odszukania dokumentów.

W przypadku przejęć do archiwum dokumentacji, której stan uporządkowania lub zachowania uniemożliwia wyszukanie dokumentów, termin się wydłuża, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie.

Podstawa prawna

Art. 183 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).