Samorządy po raz drugi będą musiały przygotować sprawozdanie z obowiązku zapewniania średnich płac nauczycielom. Muszą go przesłać regionalnym izbom obrachunkowym (RIO), dyrektorom szkół i związkom zawodowym.

Ostatnia nowelizacja Karty nauczyciela nałożyła na RIO obowiązek kontroli gmin w tym zakresie. A na gminy obowiązek rozliczeń. Sprawozdania powinni przygotować według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35).

Dodatkowo RIO co roku opracowuje elektroniczny formularz.

– Zmieniliśmy wersje elektroniczną za ten rok, bo zmieniają się m.in. kwoty bazowe, od których liczone są średnie pensje – wyjaśnia Adam Głębski, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych RIO w Łodzi.

Tłumaczy, że RIO nie ma obowiązku opracowywania wersji elektronicznej, ale dzięki niemu samorządy otrzymują narzędzie, które umożliwia im poprawne wyliczenie pensji. Z kolei RIO może szybciej dokonać ich analiz i przesłać informacje do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Samorządy na sporządzenie sprawozdania mają czas do 10 lutego, a do 17 lutego muszą je dostarczyć do RIO. Ostatecznie i tak przesyłają je w dwóch wersjach – elektronicznej i papierowej.