Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy mieszczącym się w jednym budynku nie może być wyższa niż 60 miejsc.
Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) są całodobowymi lub dziennymi placówkami, które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obowiązujące od soboty, czyli 1 stycznia, rozporządzenie ministra pracy określa standardy, jakie muszą spełniać ŚDS, sposób kierowania oraz kwalifikacje zatrudnionych w nich pracowników. Obecnie ich działalność jest regulowana na podstawie zarządzeń wydawanych przez wojewodów, co powoduje między poszczególnymi domami różnice w oferowanych usługach opiekuńczych.
Rozporządzenie przewiduje m.in., że ŚDS ma działać co najmniej pięć dni w tygodniu przez osiem godzin dziennie, w domu mieszczącym się w jednym budynku może przebywać od 15 do 60 osób. Ponadto ŚDS musi zapewniać odpowiedni wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. Działające obecnie domy mają czas do 31 grudnia 2014 r. na dostosowanie się do wymaganych standardów.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238, poz. 1586).