W nowym roku zaostrzone zostaną warunki, jakie muszą spełniać zakłady pracy chronionej (ZPChr), aby korzystać ze zwolnień m.in. z podatku od nieruchomości.

Zmienione przepisy ustawy o rehabilitacji przewidują, że zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych będzie przysługiwało tylko tym ZPChr, w których co najmniej 30 proc. pracowników stanowią osoby niewidome lub psychicznie chore albo upośledzone umysłowo ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do tej pory zwolnienia takie przysługiwały firmom, których co najmniej 40 proc. pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne.

Od nowego roku zmienią się też przepisy dotyczące obniżania wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla kontrahentów firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Prawo do obniżenia wpłat zachowają tylko kontrahenci firm, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników, z czego co najmniej 30 proc. załogi stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją mające umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Przepisy przewidują, że jeśli firma, która nabyła prawo do obniżenia wpłat na PFRON jeszcze przed wejściem w życie ustawy (do końca grudnia 2010 r.), będzie mogła z niego skorzystać także w 2011 roku.

– Podobnie pracodawca, który jeszcze przed wejściem w życie noweli nabył usługi lub produkty od firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne – mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. nr 226, poz. 1475).