Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe wzory formularzy, jakie muszą składać pracodawcy otrzymujący dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Będą one dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z 29 października 2010 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. (część przepisów zyska moc obowiązującą w późniejszych terminach).

Nowy wzór wniosku INF-D-P (miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) będzie dostosowany do zmian w sposobie obliczania wysokości dofinansowania, które wprowadza nowelizacja z 29 października. Firmy będą mogły go składać także w razie konieczności dokonywania korekt. Nowy wzór jest też dostosowany do zmiany przepisów, która przewiduje, że pracującym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim, którzy mają ustalone prawo do emerytury, nie będzie przysługiwać dofinansowanie pensji.

Uproszczono także sposób wykazywania przez pracodawców tzw. efektu zachęty, czyli sytuacji gdy zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u pracodawcy, powoduje zarówno wzrost zatrudnienia ogółem jak i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Od tego zależy, czy firmie należy się dofinansowanie do pensji takich osób.

Z kolei w nowym wzorze formularza Wn-D (wniosek o wypłatę dofinansowania pensji) doprecyzowano sposób ustalania stanu zatrudnienia niepełnosprawnych w firmie. Pracodawcy będą musieli też wskazać w nim, czy prowadzą zakład pracy chronionej, czy zakład aktywności zawodowej.

Resort pracy przygotował też ujednolicone wzory wniosków Wn-U-G oraz Wn-U-A, które muszą składać odpowiednio niepełnosprawni przedsiębiorcy oraz rolnicy korzystający z refundacji składek ZUS. Uwzględniają one zmiany zawarte w nowelizacji, która przewiduje m. in. ograniczenie wysokości refundacji dla niepełnosprawnych przedsiębiorców w stopniu umiarkowanym i lekkim.

Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej wprowadzające nowe wzory formularzy mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r.