Od 1 marca 2011 r. wysokość zasiłków pogrzebowych wypłacanych wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym wyniesie 4 tys. zł. Rodziny mundurowych, których pogrzeb odbył się na koszt państwa, nie otrzymają specjalnej pomocy.
Wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego rodzinom funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła po 28 lutego 2011 r. – będzie wynosić 4 tys. zł. Taką samą kwotę otrzymają funkcjonariusze lub żołnierze zawodowi, którzy ponieśli koszty pochówku najbliższego członka rodziny. Także w tym przypadku o wysokości świadczenia będzie decydować data śmierci osoby, której pogrzeb finansował funkcjonariusz lub żołnierz.
Na nowych rozwiązaniach stracą też rodziny funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, których pogrzeb (np. z powodu śmierci w czasie misji zagranicznej) pokryło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Obrony Narodowej. Obecnie prawo do otrzymania specjalnego dodatku ma małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła z tym żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe. Wskazane osoby od 1 marca przyszłego roku nie otrzymają połowy należnego zasiłku pogrzebowego.
Od 1 marca policjanci stracą też prawo do wyrównania otrzymywanego w przypadku opłacenia kosztów pogrzebu najbliższej rodziny ubezpieczonej w KRUS lub ZUS. Wysokość takiego wyrównania jest ustalana na podstawie różnicy między zasiłkiem pogrzebowym wypłacanym przez KRUS lub ZUS a kwotą stanowiącą dwukrotność przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjanta z dodatkami o charakterze stałym.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 238, poz. 1578). Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. Art. 46 wchodzi w życie 1 marca 2011 r.