Krzysztof Chyba

ekspert z zakresu prawa pracy

Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem musi mieć formę umowy o pracę. Osoba pełniąca to stanowisko musi spełniać również wymogi określone ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej ustawa).

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy jednoznacznie też przesądza o konieczności zatrudnienia sekretarza gminy, powiatu lub województwa (por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 7 maja 2010 r., PKN I 0911/229/10, Dziennik Gazeta Prawna 2010/96/C8). Ponadto należy wskazać, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym stanowisko to mieści się w grupie tzw. pozostałych pracowników samorządowych, dla których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy).

W konsekwencji nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem w formie umowy o pracę stanowi wymóg ustawowy. Równocześnie jak podkreślił organ nadzoru – od l stycznia 2009 r. obowiązują jednolite dla wszystkich szczebli samorządu wymogi kwalifikacyjne dla stanowiska sekretarza.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy, na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy czy powiatu oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto, co wymaga podkreślenia, osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powinna posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).