STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w Chrzanowie podjęła uchwałę Nr LII/761/2010 w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego statutu tego zakładu.

W treści nowego statutu radni w par. 12 pkt 1 przyjęli, że dyrektor kieruje jednostką z pomocą zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych i pielęgniarstwa (według dotychczasowego statutu był to zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych).

UZASADNIENIE

W ocenie organu nadzoru rozwiązanie przyjęte przez radnych jest sprzeczne z art. 40 i 44a ust. 1 pkt 4 – 6 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 84, poz. 89 z późn. zm.), a także z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 z późn. zm). Dodatkowo, jak podkreślił wojewoda, ukształtowane orzecznictwo sądowe przesądza, iż w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej tworzy się m.in. stanowisko naczelnej pielęgniarki (m.in. wyrok WSA w Krakowie z 13 października 2009 r., III SA/Kr 265/09, wyrok NSA z 16 czerwca 2010 r. II OSK 119/10, wyrok NSA z 27 sierpnia 2008 r. OSK 666/08). Takie rozwiązania prawne zdaniem wojewody oznaczają, że zastępowanie stanowiska naczelnej pielęgniarki (przełożonej i oddziałowej) innymi stanowiskami nieprzewidzianymi w obowiązujących przepisach lub tworzenie innego stanowiska (dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych i pielęgniarstwa) jest niedopuszczalne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 1 grudnia 2010 r. Nr WN.II.0911-125-10