Od 1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidująca zawieszenie prawa do emerytury przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Jak wyjaśnia ZUS, prawo to ulega zawieszeniu nie tylko niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, ale także od wieku osoby uprawnionej do emerytury. Dotyczy to także osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Zawieszeniu podlega też okresowa emerytura kapitałowa.

Dotyczy to wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury – zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę, jak i tych, którzy prawo do niej uzyskają od 1 stycznia 2011 r., jednak w zależności od tego, czy emerytura została uzyskana przed 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r., różna jest data, od której ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia, jeśli ubezpieczony będzie kontynuował stosunek pracy zawarty przed uzyskaniem emerytury. Zrobi to albo od razu w styczniu, albo w październiku 2011 roku.

Zawieszenie od stycznia

Tym osobom, które nabywają prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, ZUS w ogóle nie podejmie wypłaty świadczenia. Chodzi o osoby, które:

● wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2010 r.,

● złożyły go jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełnią po 31 grudnia 2010 r.

Takie osoby, chcąc mieć wypłacaną emeryturę, muszą rozwiązać stosunek pracy nawiązany przed przejściem na świadczenie oraz niezwłocznie zgłosić do ZUS wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Przepisy nakazują ZUS podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym przynajmniej przez jeden dzień emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury. Ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek. Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, w związku z ustaniem zatrudnienia, należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.

Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca (np. 30 kwietnia czy 31 sierpnia), wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie.

Tym osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca (np. 15 maja) wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt nie kontynuował już zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek z wymaganymi dokumentami. Jeśli więc zgłosi wniosek do ZUS na przykład do 20 maja, otrzyma całą majową emeryturę.

Do września z emeryturą

Osobom, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i nadal wykonują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawały przed jej uzyskaniem, ZUS wstrzyma wypłatę emerytury dopiero od 1 października 2011 r. Mogą one do tego czasu rozwiązać stosunek pracy i kontynuować, po złożeniu do ZUS odpowiednich dokumentów, pobieranie emerytury.

Ważne!

Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty. Osoby, które rozwiązały umowę o pracę, a nie powiadomiły o tym ZUS, powinny niezwłocznie przedłożyć tam świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie tej umowy. Brak tych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty emerytury.

PRZYKŁAD

Liczy się data złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczona jest uprawniona do emerytury od 8 stycznia 2011 r. Nadal jednak pracuje na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, więc ZUS nie wypłaca emerytury. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 marca 2011 r. Zakład podejmie wypłatę emerytury od 1 kwietnia 2011 r., o ile wniosek zostanie zgłoszony w kwietniu. Jeśli wniosek zostanie zgłoszony w maju, wypłata emerytury zostanie podjęta dopiero od maja.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (podpisana 23 grudnia 2010 r.).

Wykorzystano materiały ZUS, pełne wyjaśnienia na www.zus.pl