Osoby lekko i umiarkowanie niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, będą otrzymywać niższą refundację składek na ubezpieczenia społeczne.
Pomoc, jaką z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymują renciści zakładający firmę, będzie ograniczona. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Część jej przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r., a kolejne 1 czerwca 2011 r. Od tej ostatniej daty zwrot w wysokości 100 proc. kwoty składek emerytalnych i rentowych (481,72 zł) otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Natomiast osoby o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (prowadzące własną działalność gospodarczą) otrzymają z PFRON nie 100 proc., ale odpowiednio 60 proc. (289,03 zł) i 30 proc. (144,52) kwoty składek ZUS.
Oznacza to, że nawet około 15 – 20 tys. niepełnosprawnych przedsiębiorców będzie otrzymywać niższą pomoc z PFRON.
Nowelizacja nie zmieni natomiast zasad refundacji składek niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe).
PFRON refunduje składki niepełnosprawnym przedsiębiorcom pod warunkiem terminowego opłacenia ich w całości. Aby otrzymać taką pomoc, osoba niepełnosprawna musi złożyć do funduszu wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc. W ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od tej wskazanej we wniosku.
Podstawa prawna
Art. 1 i 14 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475).