W przyszłym roku o 69 zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Wyższa będzie m.in. maksymalna odprawa dla zwolnionych oraz dodatek za pracę w porze nocnej.
Od 1 stycznia 2011 r. minimalna płaca będzie wynosić 1386 zł. Pracodawcy powinni wręczyć aneksy do umów o pracę tym podwładnym, którzy pracują za najniższą stawkę obowiązującą w 2010 roku (1317 zł). Od przyszłego roku muszą oni zarabiać o 69 zł więcej.
Wysokość płacy minimalnej wpływa także na inne świadczenia wypłacane pracownikom. W 2011 r. wyższe będą dodatki, jakie otrzymują osoby wykonujące pracę w porze nocnej.
Otrzymują one dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na przykład pracownik, który w danym miesiącu przepracuje 160 godz., z czego 40 godz. w nocy, powinien otrzymać dodatek do pensji w wysokości 69,20 zł.
Aby obliczyć wysokość dodatku, w omawianym przykładzie kwotę minimalnego wynagrodzenia (1386 zł) należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (160 godz.). Następnie oblicza się 20 proc. otrzymanej stawki godzinowej (8,66 x 20 proc.), po czym wynik ten (1,73) mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu (40).
Od stycznia wzrośnie także minimalna wysokość odszkodowań, jakie pracodawca musi wypłacać pracownikom lub kandydatom do pracy, wobec których naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Sądy nie mogą bowiem orzekać w tego typu sprawach odszkodowań niższych od płacy minimalnej.
Z kolei na wyższe odprawy będą mogły liczyć osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia. Ich wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2011 roku maksymalna wysokość takiej odprawy wyniesie 20 790 zł.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku (Dz.U. nr 194, poz. 1288).