Od 1 stycznia zmieniają się zasady realizacja projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Zaczną obowiązywać sztywne limity dotyczące kosztów zarządzania projektem. Będą różne w zależności od wartości projektu.

W przypadku szkoleń, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 500 tys. zł, maksymalny próg wyniesie 30 proc. tej kwoty. Dla projektów o średniej wielkości (od 1 do 2 mln zł) limit wyniesie 20 proc. Najniższy próg – 10 proc. – będzie obowiązywał beneficjentów realizujących projekty o budżecie powyżej 5 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) doprecyzowało też katalog kosztów zarządzania. Są nim wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem, wydatki związane z otwarciem dla projektu rachunku bankowego oraz wydatki na promocję.

Dotychczas nie było jednoznacznych i precyzyjnych przepisów dotyczących wysokości kosztów zarządzania w projektach. Różne instytucje wdrażające PO KL stosowały własne standardy. W konsekwencji dochodziło do zawyżania tych wydatków. Odgórne ich ograniczenie spowoduje, że więcej unijnych pieniędzy trafi do uczestników szkoleń. Im bowiem mniejszy budżet na zarządzanie, tym więcej środków zostaje na działania merytoryczne w projekcie.

Sztywne limity powodują jednak, że projektodawcy będą musieli ograniczyć wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy ich obsłudze. Dotyczy to zwłaszcza projektów o małej wartości. Np. w przypadku szkoleń dofinansowanych kwotą 300 tys. zł, które mają trwać przez rok, na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rekrutacji i promocji będzie można przeznaczyć miesięcznie do 7,5 tys. zł brutto. Konsekwencją zmian mogą być problemy z kadrą i duża rotacja w projektach, ponieważ praca przy nich nie będzie atrakcyjna.

W przypadku małych projektów (do 500 tys. zł) MRR przewidział możliwość zastosowania wyjątku od ogólnej zasady. Limit kosztów zarządzania takim projektem będzie można zwiększyć, jeżeli się wykaże jego wysoką efektywność kosztową.

250 tys. zł można przeznaczyć na zarządzanie projektem o wartości 1 mln zł

Podstawa prawna

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opublikowane na www.efs.gov.pl