Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Zacznie obowiązywać m.in. zasada efektywnego zarządzania finansami. Przy zakupie usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. netto trzeba będzie dokonać rozeznania rynku. Zaczną też obowiązywać zaostrzone wymogi dotyczące zatrudniania personelu w projekcie. Nowych pracowników trzeba będzie angażować, stosując zasadę konkurencyjności. Każda nowa umowa o pracę zawarta z osobą zatrudnioną do obsługi projektu będzie musiała obejmować wszystkie wykonywane przez nią zadania.

Nowi projektodawcy mają jednak wątpliwości, jak należy stosować przepisy przejściowe. Dotyczy to zwłaszcza projektów, którym dofinansowanie przyznano pod rządami starego prawa, ale których realizacja nastąpi już po nowym roku. W takiej sytuacji jest np. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, która w grudniu podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, ale realizację projektu szkoleń dla osób pracujących, które chcą nauczyć się księgowości, rozpocznie dopiero w lutym.

– Nie mamy żadnej informacji z urzędu marszałkowskiego i nie wiemy, czy będą nas obowiązywały nowe zasady – mówi Anna Haluch z Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) tłumaczy, że w 2011 roku nowe zasady, w części niewymagającej zmian w budżecie projektu, będą obowiązywać wszystkich. To dlatego, że w umowie o dofinansowanie projektu jest zapis, że beneficjentów obowiązują aktualne wytyczne ministra rozwoju regionalnego.

Jest jednak sposób na to, aby uniknąć stosowania zasady efektywnego zarządzania i nowych rygorów przy zatrudnianiu personelu. Wystarczy rozpocząć procedurę zamówienia lub zatrudnić pracowników jeszcze w grudniu. W interpretacji przesłanej urzędom marszałkowskim MRR wyjaśnia, że umowy o zamówienie zawarte do 31 grudnia 2010 r. podlegają regulacjom obowiązującym w starych wytycznych, nawet jeżeli ich realizacja nastąpi po 1 stycznia. Podobnie będzie z zatrudnianiem personelu w projekcie.

– Jeżeli ktoś zawrze umowę o pracę w grudniu, to może to zrobić na starych zasadach – tłumaczy Hubert Rząsowski z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Natomiast umowy zawierane po 1 stycznia 2010 r. muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Prawo do szkoleń z UE tylko dla pracowników

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą już być rekrutowane na unijne szkolenia kierowane do pracowników przedsiębiorstw. Zmiana wynika z nowej definicji pracownika. Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogły dotychczas korzystać ze szkoleń dofinansowanych przez UE, podejmowanych z własnej inicjatywy po godzinach pracy. Zezwala na to obowiązujący Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ich sytuacja zmieniła się jednak w wyniku wejścia w życie 21 grudnia nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego (MRR) o zasadach udzielania pomocy publicznej w PO KL.

– Rozporządzenie zmienia definicję pracownika i przesądza o tym, że wsparciem można objąć tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wyjaśnia Katarzyna Brzychcy, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dlatego do nowych projektów szkoleń dla przedsiębiorców nie powinno się włączać osób niebędących pracownikami, tj. zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. MRR w przyszłym roku wprowadzi stosowne zmiany do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.