Resort zdrowia przygotował standardy postępowania z osobami niesamodzielnymi, wymagającymi opieki długoterminowej. Chodzi o takich pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, czyli ze względu na stan zdrowia nie wykonują codziennych czynności związanych np. z jedzeniem czy zachowaniem higieny. Dotychczas standardy takiego postępowania nie były wyraźnie wyodrębnione.

Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej, pielęgniarki pracujące m.in. w zakładach opiekuńczo-leczniczych zostaną odciążone od wykonywania najprostszych czynności pielęgnacyjnych. Pacjenta będzie mógł umyć, nakarmić czy ubrać również opiekun medyczny. Ale tylko na zlecenie pielęgniarki.

Obecnie w kraju jest już 1600 osób, które posiadają tytuł opiekuna medycznego. Jako zawód funkcjonuje od 2007 roku. Żeby zostać kwalifikowanym opiekunem medycznym, należy mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę policealną i uzyskać dyplom potwierdzający odpowiednie kwalifikacje.

Resort zdrowia podkreśla, że rozszerzenie uprawnień opiekunów medycznych to efekt niedoboru pielęgniarek.

– Pozwoli to na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych – mówi Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 17 stycznia. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.