Do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN) musi przejść minimum dwóch kandydatów. W innym wypadku konkurs będzie unieważniony.
Konkurs na dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (PAN) przeprowadza komisja konkursowa. Jej skład musi liczyć pięć osób, członkiem nie może być osoba przystępująca do konkursu na stanowisko dyrektora, małżonek lub krewny kandydata albo osoba pozostająca z nim w takim stosunku, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 233, poz. 1530). Dziś wchodzi ono w życie.
Do zadań komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w siedzibie i na stronie internetowej instytutu, w biuletynie informacji publicznej na stronie PAN i resortu nauki oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W nim muszą się znaleźć informacje dotyczące warunków zgłaszania kandydatów.
Zgłoszenie to powinno zawierać informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych. Poza tym koncepcję funkcjonowania instytutu naukowego w formie prezentacji multimedialnej.
Konkurs na dyrektora instytutu naukowego PAN obejmuje dwa etapy. Pierwszy dotyczy oceny zgłoszeń kandydatów, drugi – oceny ich wiedzy i predyspozycji do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.