Znana jest już podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywać w całym 2011 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zgodne z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tą podstawą jest to zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności). A zgodnie z podpisanym już obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wyniesie ono 3359 zł. Ta kwota będzie więc podstawą naliczania składek.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od stycznia 2011 roku będzie więc stanowić kwota nie niższa niż 2015,40 zł (tj. 60 proc. z kwoty 3359 zł). Zmieni się więc wysokość opłacanych składek.

Nie będą one mogły być niższe od kwot:
- 393,41 zł- na ubezpieczenie emerytalne,
- 120,92 zł - na ubezpieczenie rentowe,
- 49,38 zł - na ubezpieczenie chorobowe,
- 49,38 zł – na Fundusz Pracy.

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,67 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 33,66 zł.

Przedsiębiorcy opłacają też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest jeszcze znana podstawa jej naliczania (składaka wynosi 9 proc. od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku, GUS poda tę wartość około 20 stycznia 2011 r.), ale można szacować, że wyniesie ona ok. 3550 zł. Wtedy składka na zdrowie wzrośnie z 233,32 zł do prawie 240 zł.

Łącznie z tytułu wszystkich składek samozatrudnieni zapłacą w przyszłym roku prawie 887 zł miesięcznie. Obecnie wpłacają do ZUS nieco ponad 839 zł. Będą więc w 2011 roku płacić o ponad 47 zł więcej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585)