Najbliższa rodzina żołnierza zawodowego, który uległ wypadkowi w czasie służby, ma prawo do jednorazowego odszkodowania w ciągu trzech lat od dnia wypadku.
W 1997 roku w skutek niewydolności krążeniowo-oddechowej mającej związek z chorobą nowotworową zmarł ubezpieczony. Po jego śmierci żona wystąpiła do ZUS o przyznanie renty rodzinnej po inwalidzie wojskowym. ZUS odmówił. Wdowa wniosła odwołanie, które zostało oddalone. Zainteresowana nie dała za wygraną i złożyła apelację. Sąd II instancji podzielił jej argumenty, uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia do ZUS.
Ten wydał decyzję przyznającą wdowie rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie miała związku ze służbą wojskową. Zainteresowana nie była jednak zadowolona z decyzji i odwołała się do sądu. Równocześnie zgłosiła w stosunku do wojska roszczenie o jednorazowe odszkodowanie w wysokości 53 tys. zł. Sąd rozpatrując sprawę wdowy orzekł, że śmierć szeregowego rezerwy nie ma związku ze służbą wojskową. Zgon nastąpił po 43 latach po zwolnieniu z tej służby. Związku z nią nie miała też choroba. W 2008 roku szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego odmówił wnioskodawczyni przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania, przyjmując brak związku przyczynowego pomiędzy śmiercią żołnierza a wypadkiem w związku z odbywaniem służby wojskowej. W czasie postępowania zwrócono uwagę, że w 1954 roku Garnizonowa Wojskowa Komisja Lekarska rozpoznała u jej męża zapalenie stawu kolanowego, orzekając, że schorzenia te mają związek ze służbą wojskową oraz że jest zupełnie niezdolny do służby wojskowej. Były wojskowy po odejściu z armii w 1954 r. nie zgłaszał żadnego roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku.
Wdowa uznała jednak, że będzie domagać się odszkodowania. Sąd pierwszej instancji nie przyznał jej do niego prawa. Także sąd II instancji, rozpatrując apelację, nie zgodził się z argumentami skarżącej. Zwrócił uwagę, że zaskarżona decyzja została wydana 14 listopada 2008 r. W dniu wydania kwestionowanej decyzji organu rentowego obowiązywała ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Zgodnie z nią jednorazowe odszkodowanie przysługuje, np. jeżeli żołnierz doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu trzech lat od dnia wypadku. W tym 3-letnim okresie zainteresowany nie występował o odszkodowanie. Wdowa złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten jednak podzielił opinię sądu apelacyjnego, oddalając kasację.
SYGN. AKT II UK 56/ 10