Kandydaci na rzeczoznawców bhp, zanim przystąpią do egzaminu, muszą złożyć wnioski w tej sprawie do komisji egzaminacyjnej działającej przy Głównym Inspektorze Pracy. Wskazują na to przepisy obowiązującego od początku 2008 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 247, poz. 1835).

O uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może ubiegać się osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia techniczne,
  • ma co najmniej 5-letnią praktykę zawodową zgodnią z kierunkiem studiów,
  • ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bhp i ergonomii oraz pozytywnie zdała egzamin.

Wynika to z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589).

Kandydat na rzeczoznawcę musi zdać dwie części egzaminu. Jeśli uzyskał negatywny wynik, może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego - nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu.

Gdy osoba, która uzyskała tytuł rzeczoznawcy bhp, jest jednocześnie inspektorem pracy, to zgodnie z rozporządzeniem nie może opiniować projektów budowlanych, jeśli kontroluje zgodność ich wykonywania z projektem. Podobnie rzeczoznawca, który jest jednocześnie projektantem w zakresie architektoniczno-budowlanym czy technologicznym. On także nie może opiniować swoich projektów.

IZABELA RAKOWSKA-BOROŃ

izabela.rakowska@infor.pl