Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaktualizowało zasady, na jakich będą wypłacane unijne dotacje na własny biznes oraz udzielane wsparcie pomostowe, czyli pomoc przysługująca nowym przedsiębiorcom w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Najważniejszą zmianą są uproszczenia w rozliczaniu wsparcia przyznanego nowym przedsiębiorcom.

Zgodnie z zaleceniami MRR rozliczenie środków będzie się odbywało poprzez złożenie przez takie osoby oświadczeń o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z przygotowanym wcześniej i zatwierdzonym biznesplanem. Tzw. operator wsparcia, czyli pośrednik, który wypłaca unijne dofinansowanie, nie będzie musiał weryfikować wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających zakup lub usługę, a przedsiębiorca wszystkich tych dokumentów mu przedkładać.

– To jest istotne uproszczenie zarówno dla operatorów, jak i uczestników projektu – podkreśla Beata Suwart, zastępca kierownika z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Grzegorz Grzeliński z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej dodaje, że operatorom ułatwi to zwłaszcza comiesięczne rozliczanie wsparcia pomostowego.

– Dotychczas tonęliśmy w papierach, ponieważ rozliczenia odbywały się na podstawie rachunków, umówi i faktur, a każda z nich musiała być w prawidłowy sposób opisana – mówi Grzegorz Grzeliński.

Zalecenia MRR doprecyzowują także, na jakich zasadach przedsiębiorcom, którzy otrzymują dotację i wsparcie pomostowe, jest udzielana pomoc publiczna. Korzystają oni z pomocy de minimis, a za datę jej przyznania uznaje się dzień podpisania umowy o przyznaniu środków finansowych (wsparcia podstawowego i/lub pomostowego).

Największe szanse na otrzymanie dotacji na własny biznes mają osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: m.in. długotrwale bezrobotne lub niedawno zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mieszkające na wsi lub w miastach do 25 tys. mieszkańców, osoby młode oraz starsze. Na start nowej firmy można otrzymać w większości województw do 40 tys. zł, a w województwie łódzkim, które jako jedyne odgórnie ograniczyło wielkość wsparcia – maksymalnie 20 tys. zł. Na opłacenie bieżących rachunków, składek ZUS, kosztów najmu oraz księgowości można otrzymać co miesiąc przez pół roku (a w uzasadnionych przypadkach przez rok) równowartość minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1317 zł).

64 tys. osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

400 mln euro do 2013 roku zostanie przeznaczone na tworzenie nowych firm