Senatorowie wbrew stanowisku rządu chcą, aby prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwało osobie opiekującej się niepełnosprawnym, który ma małżonka.
Na ostatnim posiedzeniu Senat podjął uchwałę o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaproponowana przez senatorów zmiana dotyczy zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i jest spowodowana wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia sygnalizacyjnego z 1 czerwca 2010 r., (S 1/10). Wskazał na niespójność zasad przyznawania świadczenia, a w szczególności funkcjonowanie w ustawie przesłanki negatywnej, która powoduje odmowę przyznania wsparcia, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. O świadczenie nie może się więc ubiegać małżonek na niepełnosprawnego małżonka oraz dziecko, które ma dwoje niepełnosprawnych rodziców, którzy są małżeństwem.
Rząd już raz, po wyrokach TK (P 27/07 oraz P 41/07), rozszerzył krąg osób uprawnionych do świadczenia. Ale nie zmienił przepisu dotyczącego pozostawania w małżeństwie.
– Wymaga to uregulowania, bo sądy administracyjne, do których odwołują się osoby, którym gminy odmówiły świadczeń, powołując się na wyroki TK, przyznają im świadczenie – mówi marszałek Grażyna Anna Sztark z PO, która była sprawozdawcą ustawy.
Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2012 r., ale zmianom sprzeciwia się resort pracy. Wskazuje, że zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia przyczyniło się do wzrostu liczby osób je otrzymujących. Kolejne rozszerzenie kręgu opiekunów obejmie 66 tys. osób. Budżet zapłaci za to dodatkowo 0,5 mld zł.