Czytelniczka ma kilkuletni staż pracy.

– Chciałabym podpisać umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. Mam nadzieję, że oszczędności, które zgromadzę, będą stanowiły istotne uzupełnienie moich przyszłych świadczeń emerytalnych. Jakie obowiązują limity wpłat na IKE – pyta pani Alicja z województwa lubuskiego.

Z nowego obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej wynika, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2011 roku wyniesie 10 077 zł. Dla porównania limit rocznych wpłat do IKE w 2010 roku wynosi 9579 zł.

Indywidualne konta emerytalne stanowią jeden z produktów przewidzianych w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. IKE mają stworzyć zachętę do dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Jeżeli czytelniczka dysponuje odpowiednią kwotą pieniędzy, to może rozważyć możliwość podpisania jeszcze w tym roku umowy o prowadzeniu indywidualnego konta emerytalnego. W grudniu mogłaby bowiem dokonać wpłaty na IKE korzystając z tegorocznego limitu (ponad 9,5 tys. zł). W styczniu natomiast, dokonując kolejnej wpłaty, miałaby prawo do wykorzystania przyszłorocznej kwoty granicznej (ponad 10 tys. zł). Oznaczałoby to, że w krótkim czasie dokonałaby inwestycji w wysokości prawie 20 tys. zł, która przy dochowaniu wymaganych warunków objęta byłaby preferencją podatkową.

Główną bowiem korzyścią związaną z posiadaniem indywidualnego konta emerytalnego jest zwolnienie z 19-proc. podatku od wypracowanych zysków. Jednak prawo do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia podatkowego przysługuje dopiero po ukończeniu 60 lat. Jedynie w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych jest to 55 lat.

Trzeba również pamiętać, aby dokonywać wpłat na indywidualne konto emerytalne co najmniej w dowolnych pięciu latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Podatek w wysokości 19 proc. zostanie natomiast pobrany, jeśli oszczędzający zdecyduje się na przedterminową wypłatę z IKE. Wypłacić można całość albo część pieniędzy. W tym drugim przypadku opodatkowana zostanie jedynie wypłacana część pieniędzy.

Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego: z funduszem inwestycyjnym, z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, z zakładem ubezpieczeń albo z bankiem.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).

Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011 (M.P. nr 86, poz. 1008).