Rząd przyjął wczoraj korzystną dla płatników składek (m.in. firm) nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa przesądzi, że płatnicy będą mieć 10 lat, aby domagać się od ZUS nienależnie wpłaconych przez siebie składek. Rząd musiał przygotować ten projekt po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r., sygn. akt P 29/08 (Dz.U. nr 105, poz. 668), który stwierdził, że nie powinno być tak, że ZUS może domagać się od płatnika składek przez 10 lat, a ten tylko przez pięć.

Wprowadzenie tej zmiany wyrówna więc szanse ZUS i płatników.

Początek terminu przedawnienia będzie biegł od otrzymania przez płatnika zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek lub od dnia złożenia przez płatnika wniosku o ich zwrot. Jeśli żaden z tych przypadków nie wystąpi, wówczas przedawnienie biegnie od dnia opłacenia składek przez płatników.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w projekcie wskazuje także, kiedy przedawnienie ulega zawieszeniu.

– W przypadku wydania przez ZUS decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek zawieszenie następuje od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – mówi Przemysław Żółtowski, dyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych w MPiPS.

Zawieszenie trwałoby do dnia, w którym decyzja organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się. Zawieszenie nie może jednak w takich sytuacjach trwać dłużej niż dwa lata.