Tak

Po przepracowaniu w 2008 roku na podstawie umowy o pracę co najmniej sześciu miesięcy spełni pani warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej.

Osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą, jeżeli:

  •  w przypadku kobiet osiągnie wiek 55 lat i ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy - do końca 2008 roku,
  •  spełni warunek pozostawania ostatnio przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę w ubezpieczeniu pracowniczym i to przez sześć miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu albo emerytalnemu i rentowym, chyba że posiada cały wymagany okres ubezpieczenia pracowniczego (rencista musi spełnić tylko warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym) - warunek ten może być spełniony po 31 grudnia 2008 r.,
  •  nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo jeżeli złoży wniosek o przekazanie zgromadzonych składek w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na konto budżetu państwa.

Z uwagi na powyższe po zawarciu umowy o pracę i jej wykonywaniu przez co najmniej sześć miesięcy spełni pani warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury.

MARIUSZ WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).