1 Zgłoś się po dwa becikowe, sprawdź, co da gmina

Każdy rodzic, któremu urodzi się dziecko, ma prawo do becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wynosi ono 1 tys. zł i jest niezależne od dochodów osiąganych przez rodziców. Aby otrzymać becikowe, rodzic musi złożyć w gminie wniosek w ciągu roku od urodzenia dziecka. Musi do niego dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał tego świadczenia, oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające wykonanie przez przyszłą matkę jednego badania lekarskiego w trakcie ciąży. Od 1 stycznia 2012 r. zaświadczenie będzie musiało spełniać bardziej rygorystyczne wymagania i stwierdzać, że ciężarna była objęta opieką od 10. tygodnia ciąży do porodu. O becikowe mogą się też ubiegać opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, a wniosek powinni złożyć w ciągu roku od objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.

Ponadto rodzice, których dochody nie przekraczają 504 zł lub 583 zł miesięcznie i którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego na to dziecko, mają prawo do jednorazowego dodatku na urodzenie dziecka, które też wynosi 1 tys. zł. Również w przypadku dodatku czas na złożenie wniosku wynosi rok od urodzenia dziecka i trzeba do niego dołączyć zaświadczenie lekarskie. Zarówno becikowe, jak i dodatek są wypłacane na każde dziecko urodzone w trakcie jednego porodu.

Dodatkowo niektóre gminy z własnych środków wypłacają trzecie świadczenie, tzw. gminne becikowe, rodzicom, którzy mieszkają na jej terenie. Szczegółowe kryteria udzielania tego wsparcia określa w uchwale rada gminy. Część z nich nie wprowadza na przykład kryterium dochodowego, więc świadczenie jest wypłacane prawie wszystkim rodzicom.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na dodatkowe pieniądze na wychowanie dziecka.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad:
2 Złóż wniosek o zasiłek rodzinny w gminie
3 Skorzystaj z dodatków do zasiłku
4 Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek z zagranicy
5 Idź po specjalną pomoc dla niepełnosprawnego
6 Złóż wniosek o stypendium szkolne