STAN FAKTYCZNY

Rada Powiatu Sejneńskiego podjęła uchwałę nr XL/253/10 w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku. W uchwale radni określili m.in. zakres zadań nauczycieli i innych pracowników liceum, w tym prawa rodziców. Znalazły się tam również przepisy określające zasady rekrutacji uczniów oraz ich prawa i obowiązki.

UZASADNIENIE

W ocenie wojewody przeprowadzona analiza wykazała, iż uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Rada Powiatu w podstawie prawnej uchwały przywołała m.in. art. 58 ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ (jednostka samorządu terytorialnego) zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Tymczasem zdaniem organu nadzoru Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem nauczania w Puńsku nie jest nowo zakładaną szkołą, a funkcjonuje samodzielnie w wyniku rozwiązania Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, w skład którego wcześniej wchodziło. W takiej sytuacji zdaniem wojewody zespół szkół jest jednostką organizacyjną, nie jest natomiast szkołą i nie może być traktowany jak szkoła. Jak podkreślił organ nadzoru, utworzenie zespołu szkół nie powoduje likwidacji szkół wchodzących w jego skład, a co za tym idzie w przypadku rozwiązania zespołu, szkoły wchodzące w jego skład ponownie funkcjonują jako samodzielne jednostki. Dodatkowo zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu nie stosuje się art. 58 i 59 ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym nie ma również zastosowania wskazany w podstawie prawnej uchwały art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, zobowiązujący organ prowadzący do nadania szkole pierwszego statutu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 18 listopada 2010 r., nr NK.II.ZCH.0911-170/2010