Jednym z nowych obowiązków, które nakłada na gminy znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest tworzenie tzw. gminnych zespołów interdyscyplinarnych. W ich skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, m.in. policji, pomocy społecznej i służby zdrowia. Ich zadaniem ma być monitorowanie przypadków stosowania przemocy w rodzinie oraz pomaganie w indywidualnych przypadkach jej występowania.

Aby taka pomoc była skuteczna, członkowie zespołu mają prawo przetwarzać informacje dotyczące ofiar przemocy w rodzinie oraz osób ją stosujących również bez zgody tych osób. W szczególności dotyczy to danych osobowych, stanu zdrowia, nałogów, orzeczeń o ukaraniu oraz skazań. Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, wskazuje, że są to dane szczególnie chronione i ich przetwarzanie jest dopuszczalne w ściśle określonych sytuacjach. Dlatego też członkowie zespołów zostali zobowiązani do składania oświadczeń, że zachowają w poufności uzyskane informacje i dane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

– Takie oświadczenie, aby zapewniało pełną gwarancję ochrony danych szczególnie chronionych, powinno mieć formę pisemną i być dołączone do akt dokumentujących pracę zespołu interdyscyplinarnego – mówi Wojciech Rafał Wiewiórowski.