Z końcem roku (31 grudnia 2010 r.) zakończeniu ulega likwidacja gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych; dalej – przepisy wprowadzające). Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone także do ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Zmiana przepisów

Do końca ubiegłego roku, zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, przez pracowników jednostek sfery budżetowej należało rozumieć pracowników samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku.

Od nowego roku na skutek zmiany art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje jedynie pracownikom takich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Obecnie przez określenie pracownicy jednostek sfery budżetowej rozumie się pracowników:

● państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,

● zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240),

● samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie wymienionej w pkt 2,

● biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Pojawiły się interpretacje, że za 2010 r. pracownicy gospodarstw pomocniczych utracili prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także w przypadku likwidacji gospodarstwa pomocniczego w trakcie roku 2010, zwalnianym pracownikom nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.