Od 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy otrzyma nie mniej niż 1126 zł pensji. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość ich minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. Przy jej obliczeniu bierze się pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Tak więc pracownicy zatrudnieni na przykład na 1/2 etatu otrzymają również wyższe wynagrodzenie. Warto dodać, że wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy może stanowić 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 900,80 zł.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ma istotne znaczenie także przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Zgodnie bowiem z art. 871 par. 1 k.p. przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z kolei potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi może nastąpić jedynie do wysokości 75 proc. wynagrodzenia obliczonego na podstawie wskazanego wyżej artykułu. Przy potrącaniu kar pieniężnych wolne od potrącenia jest wynagrodzenie pracownika na poziomie 90 procent. Warto podkreślić, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zwiększenie płacy minimalnej ma również wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę w porze nocnej. W takiej sytuacji przysługuje mu bowiem dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Jego wysokość nie może być niższa niż 20 proc. stawki godzinowej wyliczonej w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, podzielonego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Oznacza to, że nie jest możliwe wskazanie jednej kwoty dodatku, kształtuje się ona bowiem odmiennie w poszczególnych miesiącach, zależnie od wymiaru czasu pracy. Niewątpliwie jednak na jego wysokość ma wpływ wartość minimalnego wynagrodzenia.

Należy także pamiętać, że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi odprawy pieniężnej w stosownej wysokości. Kwota tej odprawy nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, a więc w 2008 roku nie będzie mogła przekroczyć kwoty 16 890 zł.

Niewątpliwie więc wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje zwiększenie kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, ale jednocześnie zwiększy wysokość miesięcznego wynagrodzenia i innych świadczeń otrzymywanych przez pracowników.

KATARZYNA ZBIEGIEŃ-WŁODARSKA

adwokat, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy