W Dzienniku Ustaw z 6 grudnia 2010 r. (nr 229 poz. 1504) opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2010 r (K 5/10). Orzekł on o niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które uniemożliwiały osobom pełnoletnim, które mają dziecko, otrzymywanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Oznacza to, że od tego dnia gminy nie mogą już odmawiać takim osobom przyznania wsparcia.

Ponadto zgodnie z art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku TK, który orzekł o niezgodności z konstytucją aktu prawnego, na którego podstawie została wydana decyzja, można żądać wznowienia postępowania. Uczące się matki, które otrzymały decyzje odmawiające przyznania im świadczeń z FA, mogą więc do 6 stycznia 2011 r. zgłosić się do gminy z wnioskiem o przyznanie im zaległych pieniędzy.

– Takie postępowanie nie jest wszczynane z urzędu, dlatego konieczne jest złożenie skargi – mówi Małgorzata Mularczyk, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Tarnowie.

Do skargi nie trzeba dołączać dodatkowej dokumentacji, np. zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji, jeżeli jest ona w posiadaniu gminy w związku z wydaniem poprzedniej decyzji, bo ta decyzja zostanie wydana na podstawie stanu faktycznego z dnia składania wniosku. Natomiast jeżeli ucząca się matka stara się jednocześnie o bieżące świadczenia z FA, musi złożyć nowy wniosek i dołączyć do niego wymagane w przepisach dokumenty.