Otrzymywanie świadczeń z pomocy społecznej wymaga wcześniejszego przeprowadzenia z osobą ubiegającą się o jej przyznanie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jego celem jest określenie sytuacji rodzinnej, dochodowej lub majątkowej tej osoby. Resort pracy przygotował nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia wywiadu, które określa też wzory załączników, które są wypełniane w zależności od rodzaju udzielanej pomocy.

Najważniejsze zmiany, które przewiduje rozporządzenie dotyczą uszczegółowienia procedury przeprowadzania wywiadu przez pracownika socjalnego oraz wprowadzenia nowego załącznika nr 10. Będzie on wypełniany w sytuacji, gdy udzielenie pomocy wynika z sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego.

– Takie rozwiązanie maksymalnie uprości procedury i umożliwi szybsze udzielanie pomocy – mówi Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodaje, że dotychczas w przypadku wystąpienia np. powodzi konieczne było wypełnienie dużego, liczącego aż 17 stron kwestionariusza.

Ponadto rozporządzenie umożliwia, aby wymagane w przepisach dokumenty, np. zaświadczenia o dochodach, które są potrzebne do ustalenia prawa do świadczeń, mogły być składane nie tylko w formie papierowej, ale również w wersji elektronicznej. Dodatkowo ośrodek pomocy społecznej nie będzie już potrzebował oryginalnych dokumentów. Do akt sprawy będą mogły być dołączane ich kopie, o ile pracownik socjalny potwierdzi ich zgodność z oryginałem.

W nowym rozporządzeniu nie ma już części dotyczącej stosowania procedury Niebieskiej Karty i druku jej kwestionariusza, który określał załącznik nr 11. Na podstawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kwestie te ma regulować odrębne rozporządzenie.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale dotychczasowe druki kwestionariusza wywiadu mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do końca 2011 r.