Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadziły one m.in. zakaz palenia tytoniu w zakładach pracy. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie wynikają z nowelizacji wspomnianej ustawy. Czy nowe przepisy wprowadziły jakieś dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
W dniu 15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poniżej podaję podstawowe różnice w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, wskazując na dodatkowe obowiązki, jakie powinni realizować pracodawcy.
Dotychczas istniała możliwość palenia tytoniu w specjalnie wyodrębnionych pomieszczeniach i odpowiednio do tego przystosowanych. Obecnie wprowadzono całkowity zakaz palenia w pomieszczeniach zakładu pracy. Właściciel lub zarządzający zakładem może, ale nie musi wyznaczyć palarnię. Oznacza to, że ostatecznie państwowa inspekcja pracy lub sąd nie mają możliwości nakazania utworzenia palarni przez pracodawcę. Tak wskazywały wyroki obowiązujące w poprzednim stanie prawnym, I OSK 892/06 oraz II SA/Sz 981/07, według których na pracodawcy spoczywała powinność wyodrębnienia i przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do palenia tytoniu, oznaczenia miejsc, w których zakaz palenia obowiązuje, a ponadto miejsc, w których wolno palić.
W końcu pojawiła się też definicja palarni i rozumie się przez nią wyodrębnione, odpowiednio oznaczone pomieszczenie, zaopatrzone w taki system filtracyjny, aby dym nie przenikał do innych pomieszczeń.
Nowością jest wyraźny obowiązek spoczywający na właścicielu lub zarządzającym zakładem pracy do umieszczenia w widocznych miejscach słownych i graficznych informacji o zakazie palenia tytoniu. Za brak umieszczenia informacji o zakazie palenia tytoniu grozi grzywna do 2000 złotych. Natomiast osoba, która będzie paliła tytoń w miejscu objętym zakazem, może podlegać grzywnie do 500 złotych.
Podsumowując, palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy jest nadal zabronione. Pracodawca może jednak zrezygnować z tworzenia palarni, ale musi umieścić w zakładzie odpowiednią informację o zakazie palenia tytoniu.