Przepis o możliwości otrzymywania emerytury bez konieczności rozwiązania stosunku pracy będzie obowiązywał tylko do końca bieżącego roku. Od 1 stycznia zainteresowany będzie musiał wybrać – albo emerytura, albo etat. Jeżeli zdecyduje się na pobieranie świadczenia z ZUS, to będzie musiał się zwolnić z pracy chociaż na jednej dzień. Ale już następnego dnia ten sam pracodawca będzie mógł go ponownie zatrudnić. W ten sposób pracownik będzie jednocześnie pobierał dwa świadczenia.

Z kolei osoby, które uzyskają emeryturę do końca tego roku, kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, będą musiały zrezygnować z pracy do końca września 2011 r. (pod warunkiem że chcą otrzymywać emeryturę). Jeśli nie zrobią tego, to ZUS sam z własnej inicjatywy wyda im decyzę o zawieszeniu wypłaty świadczenia od października.

Prawnicy twierdzą, że ZUS nie ma prawa do zawieszania im emerytur.

– Jest to pozbawienie praw nabytych wynikających z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa – mówi dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że tak nie jest. W uzasadnieniu do nowych przepisów czytamy, że nie działają one wstecz, bo osoby, które przed dniem wejścia ich w życie kontynuowały zatrudnienie, pobierając równocześnie emeryturę, nie będą zwracały za ten okres świadczeń.

– Trudno zgodzić się z taką interpretacją, gdyż nowe regulacje będą wpływały na sytuację prawną osób, które podejmowały decyzję o przejściu na emeryturę w okresie, gdy obowiązek rozwiązania umowy o pracę jako warunek otrzymywania świadczenia nie obowiązywał – mówi Paweł Pelc, ekspert ubezpieczeniowy.

Dodaje, że może to zostać uznane za naruszające zasadę demokratycznego państwa prawa.

Z kolei zdaniem Katarzyny Sarek z kancelarii Bartłomieja Raczkowskiego zmiany prawa przeprowadzane w takiej formie i z taką częstotliwością mogą być również podstawą utraty zaufania do instytucji państwowych.

– Osoby, którym ZUS zawiesi wypłatę, mogą poskarżyć się na to w sądzie, a następnie do TK – mówi Przemysław Stobiński, radca prawny w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta.

Jak złożyć skargę konstytucyjną

Emeryt może złożyć skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego po wyczerpaniu drogi sądowej, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia mu prawomocnego wyroku:

● Emeryt, któremu doręczono decyzję ZUS o zawieszeniu, może złożyć odwołanie za pośrednictwem zakładu do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych.

● ZUS w ciągu 30 dni od doręczenia mu odwołania może je uwzględnić.

● Jeśli nie, sprawę będzie rozpatrywał sąd okręgowy.

● Od jego wyroku apelację do sądu apelacyjnego może złożyć emeryt.

● Od wyroku sądu apelacyjnego może złożyć skargę konstytucyjną napisaną przez adwokata albo radcę prawnego.