Kompetencje kandydatów do pracy w kancelarii Sejmu, Senatu czy prezydenta na wzór służby cywilnej sprawdzi specjalna komisja rekrutacyjna.
Pracownicy urzędów państwowych będą zatrudniani na podobnych zasadach jak inni urzędnicy administracji rządowej i samorządowej. Taką zmianę przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw.
Po pierwszym czytaniu połączone komisje sejmowe skierowały go do dalszych prac w podkomisji. Wprowadzi m.in. zasadę, że jeśli wśród pięciu kandydatów do pracy w urzędzie znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Aby funkcjonowała ona we wszystkich urzędach, trzeba rozciągnąć sposób zatrudniania obowiązujący w administracji rządowej i samorządowej na wszystkie urzędy – także państwowe. Obecnie np. Kancelarii Sejmu, Senatu. Prezydenta, Rządowe Centrum Legislacji czy też regionalne izby obrachunkowe mogą w dowolny sposób poszukiwać i zatrudniać kandydatów.
– W naszym urzędzie mamy określone wewnętrzne zasady zatrudniania urzędników, które są podobne do tych, jakie proponuje nowelizacja – mówi Roman Kapeliński, dyrektor biura legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Dodaje, że popiera pomysł, aby zasady naboru i zatrudniania kandydatów ujednolicić we wszystkich urzędach oraz określić w ustawie. Jednak niektórzy mają wątpliwości.
– W ustawie o pracowniach urzędów państwowych powinien być przepis, który pozwalałby nam w szczególnych sytuacjach np. z powodu braków kadrowych zatrudnić pracownika z pominięciem żmudnej i czasochłonnej procedury naboru – mówi Jacek Krawczyk, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.
Eksperci uważają, że jednolite zasady zatrudniania w urzędach ograniczą nieprawidłowości.
– Taka zmiana pozwoli uniknąć zatrudniania w urzędach przypadkowych osób, którzy nie zawsze mają odpowiednie przygotowanie – mówi Mirosław Stec, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jego zdaniem nowelizacja przyczyni się do stworzenie jednolitego systemu zatrudniania dla wszystkich urzędników administracji publicznej w postaci jednej ustawy. Nowelizacja przewiduje, że nabór kandydatów na stanowiska urzędników państwowych ma być otwarty i konkurencyjny. Każdy z kandydatów, który spełni wymagania formalne, będzie więc mógł do niego przystąpić. Dodatkowo o zatrudnienia ma decydować specjalna komisja składająca się z 3 – 7 osób. To ona ma wyłonić do pięciu najlepszych kandydatów.