Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp wobec telepracownika są co do zasady takie same jak wobec innych pracowników. Ze względu na specyfikę świadczenia pracy w takiej formie z zakresu odpowiedzialności pracodawcy zostały wyłączone jedynie niektóre kwestie, tj. odpowiedzialność za konstrukcję budynku, w którym pracuje telepracownik, za higieniczny i bezpieczny stan pomieszczeń pracy oraz za zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Obowiązkiem pracodawcy, który może powodować niemałe problemy w praktyce, jest zapewnienie takiemu pracownikowi odpowiedniego stanowiska pracy, które zgodnie z art. 212 pkt. 1 k.p. ma być zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Pracownik wykonujący pracę w domu będzie w większości przypadków używał komputera, więc zastosowanie będzie miało w szczególności rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wszystkie elementy stanowiska pracy, np. krzesło czy monitor komputera, powinny spełniać określone przepisami wymagania. Strony mogą uzgodnić w odrębnej umowie, że pracownik będzie wykonywał pracę na własnym sprzęcie, ale w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacać mu ekwiwalent pieniężny pokrywający koszt jego zużycia. Co ważne, fakt wykorzystywania przez pracownika własnego sprzętu nie oznacza przeniesienia na niego odpowiedzialności za ewentualne niespełnienie wymogów bhp. W przypadku kontroli za wszelkie nieprawidłowości odpowiadać będzie pracodawca. Rozwiązaniem może być zastrzeżenie w umowie bądź w regulaminie stosowania telepracy, że rozpoczęcie wykonywania pracy w takiej formie będzie możliwe dopiero po pozytywnym wyniku przeprowadzanej przez pracodawcę kontroli stanowiska pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono wymagania bhp. Zgodnie z art. 6714 par. 4 k.p. taką wstępną kontrolę przeprowadza się na wniosek pracownika. Moim zdaniem uzasadnione jest, aby jednym z warunków rozpoczęcia wykonywania pracy w formie telepracy było uprzednie złożenie takiego wniosku przez pracownika.