Od 1 stycznia 2011 roku firmy szkoleniowe, samorządy i inne podmioty korzystające z dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) będą ostrzej rozliczane z efektów ich pracy. Instytucja, która przyznała im dofinansowanie, będzie mogła zmniejszyć jego kwotę, gdy założenia projektu nie zostaną zrealizowane.

– Jeżeli beneficjent zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie np. do przeszkolenia określonej grupy osób, ale tego nie zrealizuje, będziemy mogli zmniejszyć kwotę przyznanego mu dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia założonych rezultatów – tłumaczy Beata Dyczewska, kierownik oddziału ds. projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Jeżeli ktoś założył, że np. przeszkoli 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, i otrzymał na ten cel 1 mln zł, ale udało mu się zrealizować szkolenia tylko dla 60 takich osób, straci część dotacji proporcjonalnie do nieosiągniętego wskaźnika. Taką sankcję przewiduje tzw. reguła proporcjonalności, którą wprowadzą nowe wytyczne ministra rozwoju regionalnego dla PO KL. Nie jest to zupełna nowość, ponieważ podobna klauzula znajdowała się dotychczas w umowie o dofinansowanie. Urzędy stosowały ją jednak sporadycznie. Teraz będą mogły stosować sankcje, ponieważ zostały wpisane do obowiązującego prawa.

Stosowanie reguły będzie najbardziej dotkliwe dla tych firm szkoleniowych czy organizacji pozarządowych, które w warunkach dużej rywalizacji o unijne dotacje przyjmują na siebie nierealne zobowiązania. Obniżeniem dotacji urzędnicy będą mogli bowiem karać również za niewywiązanie się z tzw. kryteriów strategicznych, za które otrzymuje się w konkursach dodatkowe punkty. Dotychczas zdarzało się, że firmy szkoleniowe, żeby otrzymać premię punktową i tym samym zwiększyć szanse w konkursie, zobowiązywały się np., że uczestnikami ich szkoleń będą w 50 proc. niepełnosprawni, a następnie okazywało się, że aż tylu osób z niepełnosprawnością w ogóle nie było na obszarze objętym projektem.

– Do tej pory beneficjenci uważali, że najważniejsze jest wygrać rywalizację w konkursie, bo spośród 200 projektów, które do nas wpływają, szansę na otrzymanie dofinansowania ma kilkanaście. Teraz będą musieli mieć świadomość, że nie wystarczy napisać we wniosku, że coś się zrobi, ale trzeba się z tego wywiązać – podkreśla Mirosława Kwiatek, dyrektor wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Reguła proporcjonalności jest jedną z wielu zmian, które znalazły się w znowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL. Zostały już podpisane przez ministra rozwoju regionalnego, a zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 roku. Wprowadzają one ponadto zasadę efektywnego zarządzania projektami, limity kosztów zarządzania i innych niemerytorycznych kosztów ponoszonych w projektach oraz ograniczenia w zatrudnianiu personelu. Zmienione wytyczne zostały opublikowane na stronie: www.efs.gov.pl.