Jutro zakończy prace podkomisja do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Wprowadza ona m.in. zmiany dotyczące zasad przyznawania zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego służące wspieraniu osób, które zdecydują się na zawarcie kontraktu socjalnego. Jest on rodzajem umowy podpisywanej między osobą korzystającą z pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, w której obydwie strony zobowiązują się do podjęcia działań aktywizacyjnych.

Zaproponowane przez posłów zmiany zakładają, że ośrodek pomocy społecznej będzie mógł przyznać wyższy zasiłek okresowy niż jego minimalna wysokość określona w przepisach ustawy, jeżeli będzie go otrzymywać osoba realizująca kontrakt socjalny. W przypadku gdy w efekcie stosowania kontraktu osoba ta znajdzie pracę, nie będzie automatycznie tracić zasiłku okresowego. Nie stanie się tak nawet gdy będzie osiągać dochody przewyższające kryterium dochodowe, które wynosi 477 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 351 zł dla rodziny. Dodatkowa pomoc będzie przysługiwać do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek, ale nie dłużej niż przez trzy miesiące od znalezienia zatrudnienia.

Gmina będzie też mogła przyznać zasiłek celowy na realizację postanowień kontraktu socjalnego. Podobnie jak przy zasiłku okresowym, jeżeli korzystający z pomocy społecznej znajdzie pracę, będzie miał wypłacany zasiłek celowy przez trzy miesiące od dnia, w którym stał się osobą zatrudnioną, niezależnie od osiąganego dochodu.

– Dodatkowa pomoc będzie zachętą dla korzystających z świadczeń do większej aktywności – mówi Anna Boćkowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

W ten sposób te osoby nie będą też pozbawione źródeł utrzymania do czasu, aż zaczną otrzymywać wynagrodzenie z pracy.