Okręgowy inspektor pracy we wniosku o wszczęcie procedury cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) powinien wskazać błąd, jaki on popełni, oraz uzasadnić konieczność rozpoczęcia takiego postępowania. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bhp.

– Nowe przepisy doprecyzowują zasady zgłaszania przypadków dopuszczenia do użytkowania budynków, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cofania uprawnień rzeczoznawcom – tłumaczy Jacek Biegaj z firmy BHP Instal.

Będą one miały duże znaczenie dla firm, bo rzeczoznawcy muszą zaopiniować każdy projekt nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części, w których są lub będą się mieścić pomieszczenia pracy (pod względem zgodności z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii). Zgodnie z projektem opinia naruszy prawo, jeśli okaże się, że użytkowany obiekt spowodował lub może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników lub zawartość dokumentacji projektowej uniemożliwia sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań budowlanych z przepisami bhp, wymaganiami ergonomii lub Polskimi Normami. Jeśli inspektor pracy stwierdzi takie naruszenia, będzie musiał niezwłocznie poinformować o tym inspektora okręgowego.

– Ten z kolei może skierować wniosek do głównego inspektora pracy o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy – mówi Jacek Biegaj.

Wniosek powinien zawierać m.in. wyszczególnienie, na czym polegał błąd zawarty w projekcie, którego rzeczoznawca nie uwzględnił w swojej opinii, oraz uzasadnienie konieczności rozpoczęcia postępowania o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy. O wszczęciu takiej procedury GIP musi poinformować samego zainteresowanego. Decyzję w sprawie pozbawienia uprawnień podejmie m.in. na podstawie analizy wniosku oraz wyjaśnień złożonych przez rzeczoznawcę.