Inspektor pracy będzie musiał informować przełożonych o każdym przypadku rażącego naruszenia lub pomijania przepisów przez rzeczoznawców do spraw bhp.
Okręgowy inspektor pracy we wniosku o wszczęcie procedury cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) powinien wskazać błąd, jaki on popełni, oraz uzasadnić konieczność rozpoczęcia takiego postępowania. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bhp.
– Nowe przepisy doprecyzowują zasady zgłaszania przypadków dopuszczenia do użytkowania budynków, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cofania uprawnień rzeczoznawcom – tłumaczy Jacek Biegaj z firmy BHP Instal.