Znowelizowane przepisy ustawy tytoniowej wprowadzają zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy. Dotychczas uznawano, że rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp nakłada na pracodawców obowiązek tworzenia palarni. Pomiędzy znowelizowaną ustawą tytoniową a dotychczas obowiązującymi przepisami o bhp zachodził istotny rozdźwięk. Czy obecnie pracodawcy mają obowiązek tworzenia palarni?
W ostatnim czasie pojawiło się wiele, różniących się od siebie komentarzy ekspertów prawa pracy dotyczących obowiązku tworzenia palarni po nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tzw. ustawy tytoniowej. W swoich komentarzach twierdziłem, że istnieją solidne podstawy do twierdzenia, że pracodawcy nie mają od 15 listopada 2010 r. obowiązku tworzenia palarni. Nakaz tworzenia palarni w poprzednim stanie prawnym został wyinterpretowany przez sądy przede wszystkim z przepisów wspomnianego rozporządzenia bhp, ale także z uprawnienia niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego wyrażonego w ustawie tytoniowej (m.in. wyrok NSA z 4 kwietnia 2007 r., I OSK 829/06). Po zmianie przepisów ustawy z dniem 15 listopada bieżącego roku – nawet gdyby rozporządzenie bhp pozostało niezmienione – to znowelizowane przepisy ustawy tytoniowej, gwarantujące realizację praw osób niepalących, wprowadziły ogólny zakaz palenia w pomieszczeniach zakładów pracy, stwierdzając przy tym, że stworzenie palarni jest jedynie możliwością, a nie obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Jako takie rozporządzenie ma niższą rangę jako źródło prawa niż ustawa i nie może być z nią sprzeczne. Ponadto przepisy ustawy tytoniowej – jako przepisy nowsze – mają pierwszeństwo. Powyższa koncepcja znalazła odzwierciedlenie w projekcie zmian do rozporządzenia bhp i jego uzasadnieniu, które są w trakcie prac legislacyjnych. W tym ostatnim stwierdzono, że od 15 listopada 2010 r. nie ma już obowiązku urządzania palarni w zakładach pracy, co skutkuje koniecznością usunięcia wymagań dla palarni określonych w rozporządzeniu bhp. W związku z powyższym nie ma już wątpliwości, że od 15 listopada br. pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia palarni.