Pracownik socjalny będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy z rodziną już po umieszczeniu niepełnosprawnego dziecka w domu pomocy społecznej, jeżeli skieruje go tam sąd.
Uproszczenie procedur oraz zapewnienie szybszej realizacji orzeczenia sądu rodzinnego przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt rozporządzenia regulujący tryb kierowania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (DPS). Ma wejść w życie 31 grudnia tego roku.
Rozporządzenie w szczegółowy sposób określa procedurę umieszczenia nieletniego niepełnosprawnego umysłowo, który jest kierowany do placówki na podstawie orzeczenia sądu. W tym przypadku nie jest wymagane wcześniejsze wystąpienie do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o skierowanie dziecka do placówki. Rozporządzenie dopuszcza też, że rodzinny wywiad środowiskowy, który jest przeprowadzany, aby m.in. ustalić, czy niemożliwe jest zapewnienie dziecku usług opiekuńczych w miejscu jego zamieszkania, można przeprowadzić dopiero po wydaniu decyzji o umieszczeniu nieletniego w DPS. Nie może to być później niż w ciągu miesiąca od tej daty. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje konieczność szybkiego umieszczenia dziecka w DPS, może być tam umieszczone poza kolejnością.
Przepisy rozporządzenia doprecyzowują też standardy, jakie musi spełniać DPS przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka ma m.in. obowiązek zapewniać dziecku indywidualną opiekę pedagoga, psychologa i terapeuty oraz zapewniać dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez specjalistów z zakresu neurologii lub psychiatrii.