Wnioski jednostek naukowych o pieniądze na ich rozbudowę oceni zespół ekspertów. Ale to minister nauki podejmie ostateczną decyzję, komu będą przyznane.
Resor nauki określił nowe zasady przyznawania dotacji na inwestycje budowlane potrzebne do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. O pieniądze będą mogły się ubiegać jednostki naukowe, czyli m.in. uczelnie, instytuty badawcze czy placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN). Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 209, poz. 1379). Wchodzi w życie 20 listopada.
Wnioski o dotację z ministerstwa można składać do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być ona przyznana. Ale w przypadku zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności placówki naukowej wniosek może zostać złożony w późniejszym terminie. Należy w nim określić cenę, sposób finansowania kosztów utrzymania inwestycji oraz cel jej wykorzystania.
Wnioski oceni zespół ekspertów powołany przez ministra nauki. Przy opiniowaniu eksperci wezmą pod uwagę m.in. znaczenie badań naukowych oraz to, czy inwestycja jest niezbędna. Na tej podstawie zespół sporządzi listę rankingową wniosków z propozycją przyznania środków. Może też na tym etapie zarekomendować nieprzyznanie dotacji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister nauki. Przepisy dają mu m.in. prawo do odstąpienia od kolejności ustalonej na liście rankingowej.