Nie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacająca składki na ubezpieczenie chorobowe, która z tej działalności nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, w okresie pobierania tego zasiłku zwolniona jest z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności.

Za miesiąc, w którym urodzi się dziecko i nabędzie pani prawo do zasiłku macierzyńskiego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana proporcjonalnie. Wobec tego ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, kwotę minimalnej podstawy wymiaru (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) należy podzielić przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Od ustalonej w ten sposób podstawy wymiaru należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Natomiast w kolejnych miesiącach, w których będzie pani pobierała zasiłek za pełne miesiące, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne będzie wynosiła „0”.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę prowadzącą działalność będą wykazywane przez ZUS od kwoty wypłacanego zasiłku, o ile osoba ta nie będzie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń. Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ust. 6, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).