Nie

Zmiana od 1 stycznia 2008 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia wpłynie na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom osoby otrzymującej z umowy o pracę wynagrodzenie niższe niż 1126 zł, prowadzącej dodatkowo działalność gospodarczą i zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

Do 31 grudnia 2007 r. wynagrodzenie z umowy o pracę (1 tys. zł) było wyższe od minimalnego, więc obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegał pan wyłącznie z umowy o pracę. Z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne, a obowiązkowa była wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenie z umowy o pracę będzie niższe od minimalnego, gdyż wynosi ono 1126 zł. Oznacza to zmianę sytuacji ubezpieczeniowej w analizowanym przypadku.

Osoba prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą i wykonująca umowę zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Za styczeń podstawa ta wynosi 1622,05 zł. Natomiast osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności, która w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności nie prowadziła innej pozarolniczej działalności oraz nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności, może przez okres 24 miesięcy (od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności) opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2008 r. minimalna podstawa wynosi 337,80 zł.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2008 r. drugim oprócz umowy o pracę obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń będzie prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli minimalna podstawa wymiaru z działalności, jaka pana obowiązuje, to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wówczas ze zlecenia obowiązkowa byłaby składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli natomiast obowiązująca pana minimalna podstawa wymiaru składek z działalności wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to przysługuje panu prawo wyboru tytułu do ubezpieczeń. Co oznacza, iż od 1 stycznia 2008 r. może pan wybrać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń umowę zlecenia albo działalność gospodarczą. Wówczas z drugiego tytułu, który nie zostałby wybrany, należałby opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ust. 1-2a, art. 18 ust. 8, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).