Nauczyciele z przedszkoli powinni mieć prawo do ulgi na przejazdy koleją i autobusami - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Uznał on, że dotychczasowe przepisy dotyczące ulg, wyłączające z nich nauczycieli przedszkoli, są niezgodne z konstytucją. Wyrok Trybunał Konstytucyjnego jest ostateczny.

Trybunał badał zgodność z konstytucją przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dotyczących nauczycieli. O zbadanie tej kwestii wystąpił w styczniu Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważał, że ustawa może naruszać konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa podmiotów podobnych.

Podczas rozprawy przed Trybunałem stanowisko RPO podzielili przedstawiciel Sejmu i Prokuratury Generalnej.

Obecnie 37-procentowe ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i autobusami na podstawie imiennych biletów miesięcznych (w przypadku pociągów - także biletów jednorazowych) mają nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Wszystkie te grupy nauczycieli są ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów wymienione enumeratywnie.

Reklama

Trybunał nakazał parlamentowi uzupełnienie tej listy o nauczycieli przedszkoli. Uznał, że w przypadku nauczycieli przedszkoli doszło do tzw. pominięcia ustawodawczego.

Przedstawiając uzasadnienie do orzeczenia sędzia Mirosław Granat zwrócił uwagę na wiele cech wspólnych nauczycieli przedszkoli i szkół. Podkreślił, że ilekroć w ustawie Karta Nauczyciela, która określa status prawny nauczycieli, jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia ich to "rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych". Dodał, że w tej samej ustawie określenie szkoła odnosi się zarówno do szkół, jak i do przedszkoli oraz, że zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli są takie same dla nauczycieli szkół i przedszkoli.Sędzia Granat powołał się także na ustawę o systemie oświaty, gdzie przedszkola są takim samym elementem systemu edukacji jak szkoły oraz na rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym wymagania i kwalifikacje stawiane nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych są takie same.

Przypomniał również wcześniejsze orzeczenie Trybunału - z kwietnia 2009 r. - w myśl, którego praca nauczyciela w przedszkolu ma charakter nauczania.

"Trybunał nie znalazł przekonywujących argumentów dla wprowadzenia odmiennych regulacji w uprawnieniach do przejazdów ulgowych w stosunku do nauczycieli pracujących w przedszkolach" - podkreślił Granat. Dodał, że samo kryterium miejsca pracy: przedszkole lub szkoła, nie jest wystarczające do różnicowania uprawnień.